Chính sách bảo mật

Công ty chúng tôi là chính sách liên quan đến việc giữ gìn theo tên người dùng cá nhân được xác định như sau, sự lớn mạnh của quản lý theo tên người dùng cá nhân trong nhà cơ chế, thực hiện, duy trì, và thực hiện các hoạt động cải tiến.

Thu thập theo tên người dùng cá nhân thích hợp mà sẽ đưa vào tài khoản các nội dung và quy mô của doanh nghiệp, sẽ tuân thủ các nội quy đó xác định việc áp dụng và bổ sung.

– Rò rỉ thông tin cá nhân, cùng với các phương pháp để ngăn chặn tổn thất hoặc thiệt hại, sẽ được thực hiện các phương pháp kịp xuân khắc phục trong trường hợp xảy ra.

– Pháp luật và các quy định liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, và tuân thủ các cách dẫn và tiêu chuẩn khác được thành lập bởi nước.

– Để khiếu nại và tư vấn liên quan đến thông tin cá nhân từ các thượng đế, nó sẽ tương ứng với chân thành và mau lẹ.

– Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện cơ chế quản lý theo tên người dùng cá nhân.